Bài viết từ khóa: Bộ sưu tập bảo tàng cội nguồn

Bảo Tàng Cội Nguồn Phú Quốc

Khám phá bộ sưu tập đa dạng ở Bảo Tàng Cội Nguồn Phú Quốc

Bảo Tàng Cội Nguồn Phú Quốc được thành lập là một bảo tàng tư nhân hoạt động theo Luật Di sản Văn hóa, hoạt động và tổ chức theo luật bộ văn hóa thông tin ban hành và theo sự chỉ đạo của Cục Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh […]