Bài viết từ khóa: Cảm nhận về Phú Quốc

Đảo Phú Quốc

Phú Quốc trong tôi

Từ sau ngày đất nước ta được hòa bình đến nay, những chuyến du lịch Phú Quốc ngày càng nhiều, vì Phú Quốc đang quan tâm đầu tư để khai thác tiềm năng và lợi thế. Tuy vậy vẫn tồn tại nhiều  trở ngại kìm hãm sự phát triển của Phú Quốc, trong đó có vấn đề […]